تبیین فقهی-حقوقی تاثیر اشتباه در قتل
63 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
پدیده مجرمانه از دیرباز به مثابه رفتاری معارض با کیان جامعه و شؤون انسان پیوسته با مجازات مواجه بوده است و اگر مسؤولیت کیفری را با ساده ترین معنای خود که عبارت است از تحمل در برابر رفتاری معین بدانیم باید تصدیق کرد که این نوع مسؤولیت در جوامع بشری از عمری به درازای جرم و مجازات بر خوردار بوده است..... زیرا بهر حال مجازات به عنوان واکنش اجتمایی به موجودی معطوف می شود که به نحوی در پدید آمدن جرم مؤثر بوده است و به لحاظ اراده و توانایی فکری در میان وجود عواملی چون اشتباه موجب میگردد تا در مواردی عنوان مجرمانه زایل یا به عنوان دیگر تغییر یابد و مسؤولیت کیفری فرد تحت تأثیر قرار گیرد. اشتباه دارای اقسامی است که قسم حکمی آن به علت ایجاد اختلال در نظم عمومی نمی تواند دفاع مناسبی برای مرتکب محسوب شود ولی در نوع موضوعی آن چون متهم فاقد رکن معنوی است دفاع قابل قبولی خواهد بود به طور قطع اشتباه در قتل خصوصا اشتباه در هویت مادی فردی می تواند تأثیری در دگرگون کردن طبع قضایی جرم داشته باشد که در این راستا دو شاخصه برای ما معین میشود 1-اشتباه در شخص 2-اشتباه در شخصیت با وقوع عمد اشتباهی, فرد قاتل در اشتباه در شخص قصاص خواهد شد, اما اشتباه در شخصیت چون قاتل مثلا به اعتقاد اینکه مقتول مهدور الدم است ویا مستحق قصاص بوده ,اورا بقتل رسانده است سپس خلاف آن ثابت شود اینجا دیگر جای قصاص متقابل نخواهد بود بلکه دیه با شرایط مقرر متعین است و بعضا حاکم *بما یراه* مرتکب را تعزیر هم خواهد کرد........... بدیهی است مجرم ممکن است نسبت به عنصر قانونی جرم دچار اشتباه شده باشد که در آن صورت بنا به قاعده ی *جهل بقانون رافع مسؤولیت کیفری نیست*مرتکب جرم, مسؤول باقی می ماند بنا بر این اشتباه حکمی بر خلاف اشتباه موضوعی موجب زایل شدن عنصر معنوی رفتار مجرمانه نمی شود زیرا قانون جزا مربوط به نظم عمومی است و جامعه در اصل در نقطه مقابل بزهکار قرار می گیرد...........................والسلام