احکام فقهی-حقوقی قتل اهل کتاب
64 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
حفظ حرمت و کرامت انسان از اصول مسلم دین مبین اسلام است جان,مال,عرض و آبروی انسان و........همه دارای حرمت بوده و باید حفظ گردد اینکه این حریم پگونه باید پاس داشته شود و در صورت شکسته شدن چگونه باید هتاکان آن را مجازات کرد بخش عظیم و گسترده ای از معارف دین اسلام را تشکیل میدهد. این کتاب شامل چهار فصل است که به لبیان حرمت جان آدمی به طور مطلق و جدای از امتیازهای عرضی آن از طریق بررسی آیات(فی المثل:*نم قتل نفسا........فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا*-مائده...32-)و روایات که در متن آمده است و سایر آموزه های دینی و قوانین و مقررات موجود ,پرداخته و به طور خاص و مبسوط , در مباحث و گفتارهای جداگانه ضمن تبیین مفاهیم اهل کتاب ,قتل ایشان و اقسام آن(در فصل اول) احکام مربوط به قتل اهل کتاب و شرایط قصاص(در فصل دوم) وپرداخت دیه ایشان در انواع قتل (در فصل سوم) و فروعات آن (در فصل چهارم) ,از ابعاد مختلف مورد بحث و پژوهش قرار گرفته شده است. بر اساس منطق دین مبین اسلام (آیات و روایات) میثاق و عهد ارزشی برابر با ایمان داشته حال چون در صورت قتل مؤمن ,قصاص واجب است و در فرض قتل خطائی مؤمن و اهل میثاق (غیر مسلمان) دستور آزاد کردن بنده ی مؤمن و دیه داده شده که با مقتضیات زمان ,دیه صرفا مفروض است ,پس با این برابری طبعا دیه و قصاص نیز یکسان خواهد بود کسانیکه مؤتمن یا معاهد (چه اهل کتاب و غیر آنها)با حکومت اسلامی باشند ,(در عهدهای خصوصی و یا بین المللی که متضمن احترام متقابل و حفظ حقوق یکدیگر است)دیه آنها نیز برابر دیه مسلمان ثابت و استوار است, تبصره ذیل ماده 297 قانون مجازات اسلامی نیز بر آن اشعار دارد,روایات باب هم بر این معنا دلالت دارند چرا که,با توجه به این تبصره در میابیم حکم برابری دیه بر اساس نظر حکومتی ولی امر بوده و نوعی حکم ثانوی تلقی می شود و ارتباطی با حکم اولی ندارد .حکم قصاص (بشرح ایضا) بین آحاد ملت ایران اسلامی هم برابر خواهد بود,زیراقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل نوزدهم خود صریحا حقوق را مساوی اعلام کرده است و هیچ شخص ایرانی را بر ایرانی دیگر برتری نداده است...........